1 in 6 women drop out of politics. Hear why and what you can do.

From her early days in the Federal Party Executive to her groundbreaking campaign leading the FDP back to the European Parliament, Silvana has blazed a trail of resilience and impact. As Vice President of the European Parliament and founder of Women Political Leaders, she’s reshaping power dynamics and advocating for gender equality on a global scale. Join us as we delve into her inspiring journey, exploring how she balances motherhood, politics, and purpose with grace and determination. In our exclusive interview series, we asked Silvana Koch-Mehrin thought-provoking questions like “Why do women abandon their political mandates?” and “How do you hope Europe will look in 2025?” Her insightful responses shed light on her vision for the future and her unwavering commitment to positive change. This podcast is powered by Lucia Klestincova and Rick Zednik who have both dedicated their careers to bringing a new culture of representative and gender equal leadership to Europe (and Slovakia specifically). Join us as we uncover the extraordinary stories and glean wisdom from one of the most influential voices in European politics today!

Od svojich začiatkov vo výkonnom orgáne spolkovej strany až po prelomovú kampaň, v rámci ktorej sa FDP dostala späť do Európskeho parlamentu, sa Silvana presadila svojou húževnatosťou a odhodlaním. Ako podpredsedníčka Európskeho parlamentu a zakladateľka organizácie Women Political Leaders mení dynamiku moci a presadzuje rodovú rovnosť v celosvetovom meradle. Pridajte sa k nám a nazrite do jej inšpiratívneho príbehu, ako s ľahkosťou a odhodlaním vyvažuje materstvo a politickú kariéru. V našej exkluzívnej sérii rozhovorov sme Silvane Koch-Mehrin položili otázky ako “Prečo ženy opúšťajú politiku?” a “Ako podľa vás bude vyzerať Európa v roku 2025?”. Neviem ako vy, ale nás veľmi inšpiruje jej vízia konkrétnych krokov, ako sa dopracovať k politickej zmene! Tento podcast moderujú Lucia Kleštincová a Rick Zedník, ktorí svoju kariéru zasvätili tomu, aby do Európy (a konkrétne na Slovensko) priniesli novú kultúru reprezentatívneho a rodovo rovného líderstva. Pridajte sa k nám a vypočujte si príbeh ženy, ktorá má jeden z najvplyvnejších hlasov v súčasnej európskej politike.


Join the crowd of fans of Lights on Europe to be the first to know about a new episode!