Privacy Policy – Lucia Kleštincová

Privacy Policy

Načo slúžia tieto informácie?

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto som, prečo a ako spracúvam osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako ma môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto som?

Prevádzkovateľom tejto webstránky, ako aj prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 som ja, Lucia Kleštincová, s adresou Vavilovova 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Spracúvaním Vašich osobných údajov som vo vlastnom mene poverila tím ľudí, s ktorými spolupracujem, ako aj osoby, ktoré mi poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb (Google, Facebook, Mailchimp, Websupport).

Vaše osobné údaje spracúvam v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Moje kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu.

Kedy spracúvam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžem spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Navštívili ste moju webstránku.
 • Zaregistrovali ste sa na mojej webovej stránke.
 • Prihlásili ste sa na odber noviniek vo forme newslettra.
 • Položili ste mi otázku prostredníctvom webového formuláru.
 • Sledujete ma na sociálnych sieťach.
 • Zúčastnili ste sa mojich podujatí.
 • Podpísali ste hárky na podporu mojich aktivít.
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa spolupracovníkom, dobrovoľníkom a/alebo stážistom.
 • Finančne ste ma podporili.

Vo všetkých z týchto prípadov som Vaše osobné údaje mohla získať priamo od Vás, napríklad cez moju webovú stránku, cez moje účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Ako osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvam, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa Vášho trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.
 • Vaše číslo účtu, ak ste ma finančne podporili cez túto webstránku.
 • Cookies.

Informácie, ktoré získavam z našej vzájomnej komunikácie

Okrem osobných údajov môžem získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré mi oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Informácie, ktoré získavam z používania cookies.

Na mojej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania mojej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na mojej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy mojej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie mojej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili mojej stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Moja webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Ako spracúvam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam za účelom:

 • poskytovania informácií o mojej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste mi priamo zaslali;
 • správy a organizácie mojich vzťahov s podporovateľmi, dobrovoľníkmi, stážistami alebo osobami, ktoré majú záujem o moju činnosť; a
 • správy mojej webovej stránky a mojich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Komu sprístupňujem Vaše osobné údaje?

Okrem vyššie uvedených poskytovateľov služieb (Google, Facebook, Mailchimp, Websupport) môžem Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvam predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste mi udelili pred začatím spracúvania. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov do doby odvolania súhlasu. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Kde spracúvam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Ako dlho spracúvam Vaše osobné údaje?

Údaje, ktoré spracúvam na základe súhlasu, spracúvam do doby jeho odvolania, resp. naplnenia účelu spracúvania.

 

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať ma o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvam.
 • Máte právo požiadať ma o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvam.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania – napríklad v prípade, ak sa spracúvajú nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje do doby ich overenia a opravy alebo v prípade žiadosti o vymazanie, než je táto vyhodnotená a spracovaná.
 • Máte právo požiadať ma o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvam.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudem Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na mňa, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Máte právo na prenosnosť údajov – získané osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy, a zároveň spracúvané automatizovanými prostriedkami, môžu byť na základe žiadosti prenesené v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k inému prevádzkovateľovi
 • Máte právo namietať – vždy v prípade priameho marketingu, tiež v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, a tiež v prípade profilovania.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail hello@luciaklestincova.eu alebo na adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytnem akékoľvek informácie, som za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnená požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Moje kontaktné údaje

Kontaktovať ma môžete tu:

Lucia Kleštincová

adresa: Vavilovova 16, 851 01, Bratislava

e-mail: hello@luciaklestincova.eu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 28. 11. 2018.

Get involved

Do you resonate with my vision of jointly co-shaping a Europe that works for all? Support me in the endeavour to bring it into the debate about Europe.

1

Share, like, comment on my thoughts on social media with friends that care about future of Central Europe.

2

Sign up to stay in touch. I promise to send only meaningful updates on my journey, no spam. It is great to see that my vision resonates with you.

3

Join the community – the time you invest in fulfilling this mission is indispensable for turning it into a reality.


I deeply appreciate any kind of support. I look forward to your feedback and continuation of our conversation.

Feel free to ask, share or comment.

Thank you for your 
question. We will be 
in touch soon.

Great, close the window.
Ask a question